Inilah Daftar Jawara Bupati Kapuas Hulu Cup 2014, kab. Kapuas hulu – kalbar

No Nama Burung Nama Pemilik SF/BC/Alamat
Murai Batu Borneo A
1 Wisnu P. Putu PBB-KH
2 Toko Bagus PBB-KH
3 Pio Totonk Chivas
4 Pendrosa Akhian PBB-KH
5 Casver Edeng PBB-KH
6 Hangtuah Dedi Semitau BC
7 Fighter Anyap PBB-KH
8 Takal 11
9 Majid Iwan Mantebah
10 Dastam Mr. Zul Sanggau BC
Kacer A
1 Krisna Lelex Sintang BC
2 Shakira Mr. Hermes Sanggau BC
3 Jabrik Akhian PBB-KH
4 Botak Koko PBB-KH
5 The Guns Buhari PBB-KH
6 Iyan Iyan
7 Takal 47
8 Takal 48
9 Isabela Bacok PBB-KH
10 Bongkok Akhian PBB-KH
Cucak Hijau A
1 Kelud Bambang Sanggau BC
2 Takal 31 Suryadi PBB-KH
3 Bedes Putu PBB-KH
4 Darajuanti Sukanto Sintang
5 Takal 1 R
6 Lawas Erwin PBB-KH
7 The Barbarian Buhari PBB-KH
8 Pendrosa Akhian PBB-KH
9 Asoka Wahono Melawi BC
10 Mak Lampir Al Faruq
Murai Batu Open
1 Takal 15 Putu PBB-KH
2 Fafarazi Abang
3 Fighter Anyap PBB-KH
4 Otong Totong PBB-KH
5 Jastani Zul Sanggau BC
6 Toko Bagus PBB-KH
7 Takal 21
8 Toko Bagus PBB-KH
9 Takal 34 Mas Yanto
10 Takal 13 Bambang
Kacer B
1 Shakira Mr. Hermes Sanggau BC
2 Takal 10
3 Krisna Lelex Sintang BC
4 Jabrik Akhian PBB-KH
5 The Guns Buchari PBB-KH
6 Takal 7
7 Maran sagit Sky
8 Takal 8
9 Takal 24
10 Bongkok Akhian PBB-KH
Cucak Hijau B
1 Kelud Bambang Sanggau BC
2 Takal 6 R PBB-KH
3 Lawas Erwin PBB-KH
4 Takal 33
5 Takal 14
6 Takal 54
7 Galau Doni Melawi BC
8 Takal 9
9 Darajuanti Sukanto Sintang BC
10 Takal 17
Cucak Jenggot / Kapas Tembak
1 Maha Dewi Iyan PBB-KH
2 Takal 1
3 Raka Dony PBB-KH
4 Takal 2
5 Kicau Suryadi PBB-KH
6 Raka Dony PBB-KH
7 Takal 7
8 Jenggot Santosa PBB-KH
9 Rollando Andre PBB-KH
10 Takal 20 Adi PBB-KH
Love Bird
1 Sinta Ardawi Melawi BC
2 Takal 18 Akhian Chivas
3 Ijau Layang Felix Sejitama BC
4 Cinta Syamsul Hidayat PBB-KH
5 Genet Dedy Kompi Sanggau BC
6 o9 Buchari PBB-KH
7 Hap – Hap Anyap PBB-KH
8 Ampibi Agung Sintang
9 Anak Tiri Rahadi Melawi BC
10 Walk Man PBB-KH
Murai Batu Borneo B
1 Dastan Mr. Dedy Sanggau BC
2 Botak Koko PBB-KH
3 Takal 19 Totong PBB-KH
4 Anes Pardiyo PBB-KH
5 Yenggo Yadi
6 Toko Bagus PBB-KH
7 Lem PTS
8 Takal 15
9 Takal 27
10 Murai Batu Hariyanto
Kacer C
1 Krisna Lelex Sintang
2 Shakira Mr. Hermes Sanggau BC
3 Jabrik Akhian PBB-KH
4 Isabela Bacok
5 Botak Koko Put
6 The Guns Buhari PBB-KH
7 Takal 11
8 Kipas Adi. M PBB-KH
9 Walang Sangit Sky
10 Arjuna Bambang W Sanggau BC
Kenari
1 King JK Sintang
2 Takal 6
3 Takal 5
4 Raptor Bambang W Sanggau BC
5 King JK Sintang
6 Mesin Zul Sanggau BC
7 Bejo Adi Melawi BC
8 Takal 2
9 Andre Ujang PBB-KH
10 Takal 3
Serindit / entelet
1 Takal 6 PTS
2 Buto Ijo Buhari PBB-KH
3 Takal 5
4 Takal 7
5 Imut – Imut Putu PBB-KH
6 Munaro Res Melawi Melawi BC
7 Majet Dony Melawi BC
8 Takal 3
9 Pintas Babas Andre PBB-KH
Cucak Rawa
1 Panjol PBB-KH
2 Marques PBB-KH
3 Atam PBB-KH
4 Pedrosa Akhian PBB-KH
5 Takal 11 Iwan G PBB-KH
6 Takal 2 Raka
7 Takal 7 Hendra PBB-KH
8 Takal 30 Adi. R PBB-KH
9 Ulak Tukang Herman PBB-KH
Campuran Bebas
1 Munaro Mr. Felix Melawi BC
2 Takal 9 Melawi BC
3 Takal 10 John
4 Takal 2 Ian
5 Bagong Putu PBB-KH
6 Takal 3 Ian PBB-KH
7 Takal 5
8 Gold Champ
9 Takal 6 Ian PBB-KH
10 Pama Jul