MURAI BATU BORNEO AMANAH A
JUARA NAMA BURUNG NAMA PEMILIK ALAMAT
1 DOMPENG MARSUKI PHAVINK BC
2 ARWANA H.SAGIR MAHKOTA BC
3 ABABIL ERIK SABRINA BC
4 GUROK H.IBUS(M.UYA) SUKOWATI BC
5 SULTAN RAWI MAHKOTA BC
6 KOMANDANU EKO.AM PHAVINK BC
7 LUNA MAYA SIS SUKOWATI BC
8 SURO H.IBAS SUKOWATI BC
9 YUKI YUDI SABRINA BC
10 UNCOY MUNADI MAHKOTA BC
MURAI BATU BORNEO AMANAH B
1 GUROK H.IBUS(M.UYA) SUKOWATI BC
2 SRI WIJAYA GONDRONG SUKOWATI BC
3 DAENG KAMAL SUKOWATI BC
4 JOGET APON PHAVINK BC
5 DOMPENG MARSUKI PHAVINK BC
6 UNCOY MUNADI MAHKOTA BC
7 ABABIL ERIK SABRINA BC
MURAI BATU BORNEO SATU HATI A
1 ABABIL ERIK SABRINA BC
2 ENCOY MUNADI MAHKOTA BC
3 ARWANA H.SAGIR MAHKOTA BC
4 KOPLAK EKO.AM PHAVINK BC
5 JOGET APON PHAVINK BC
6 KABUL NASGOR SUKOWATI BC
MURAI BATU BORNEO SATU HATI B
1 ARWANA H.SAGIR MAHKOTA BC
2 KABUL NASGOR SUKOWATI BC
3 ABABIL ERIK SABRINA BC
4 SRI WIJAYA GONDRONG SUKOWATI BC
5 MR.BENDOT PANEMBAHAN MANTUL SF
MURAI BATU BORNEO SPORTIF A
1 ARWANA H.SAGIR MAHKOTA BC
2 SRI WIJAYA GONDRONG SUKOWATI BC
3 DAENG KAMAL SUKOWATI BC
MURAI BATU BORNEO SPORTIF B
1 GUROK H.IBUS SUKOWATI BC
2 DAENG KAMAL SUKOWATI BC
CUCAK HIJAU AMANAH A
1 JABRIK IYAN SUKOWATI BC
2 PUTRA PASER SANTOSO PHAVINK BC
3 RAMINGKEM P.15 SABRINA BC
4 RACE PENDI PHAVINK BC
5 BENDOT H.IBUS(M.UYA) SUKOWATI BC
6 TUKUL H.SAGIR MAHKOTA BC
CUCAK HIJAU AMANAH B
1 TUKUL H.SAGIR MAHKOTA BC
2 SABAR PANEMBAHAN MANTUL SF
3 PUTRA PASER SANTOSO PHAVINK BC
4 RACE PENDI PHAVINK BC
5 BENDOT H.IBUS (M.UYA) SUKOWATI BC
6 MAUNG DANY SABRINA BC
CUCAK HIJAU SATU HATI A
1 RACE PENDI PHAVINK BC
2 OBOR PAI SABRINA BC
3 PUTRA PASER SANTOSO PHAVINK BC
4 BENDOT H.IBUS SUKOWATI BC
5 ZORO H.SAMSUL BAROKAH BC
6 RAMINGKEM P.IS SABRINA BC
7 SABAR PANEMBAHAN MANTUL SF
CUCAK HIJAU SATU HATI B
1 SABAR PANEMBAHAN MANTUL SF
2 JUNIOR BIMA SUKOWATI BC
3 RACE PENDI PHAVINK BC
4 TUKUL H.SAGIR MAHKOTA BC
5 ALEXIS PANEMBAHAN MANTUL BC
6 SAMURAI WINARTO NN
CUCAK HIJAU SPORTIF A
1 KOPRAL H.FAHMI TKBM BC
2 TUKUL H.SAGIR MAHKOTA BC
3 JUNIOR BIMA SUKOWATI BC
4 MAUNG DANY SUKOWATI BC
5 PUTRA PASER SANTOSO PHAVINK BC
CUCAK HIJAU SPORTIF B
1 SABAR PANEMBAHAN MANTUL SF
2 PUTA PASER SANTOSO PHAVINK BC
3 KOPRAL H.FAHMI TKBM BC
LOVE BIRD BALIBU AMANAH A
1 KENDIL DEWA SABRINA BC
2 BEJAD HALID PHAVINK BC
3 ONENG PANEMBAHAN MANTUL SF
4 PELANGI YORAM SABRINA BC
LOVE BIRD BALIBU AMANAH B
1 BLAQI FADIL PHAVINK BC
2 KENDIL DEWA SABRINA BC
LOVE BIRD BALIBU SATU HATI A
1 KENDIL DEWA SABRINA BC
2 BEJAD HALID PHAVINK BC
3 JOKER PAYAU PHAVINK BC
4 BLAQI FADIL PHAVINK BC
LOVE BIRD BALIBU SATU HATI B
1 JOKER PAYAU PHAVINK BC
2 INTRO DAFFA PHAVINK BC
LOVE BIRD BALIBU SPORTIF
1 JOKER PAYAU PHAVINK BC
2 KENDIL DEWA SABRINA BC
LOVEBIRD DEWASA BATAS POIN 800 AMANAH
1 SOTONG SUBRI SUKOWATI BC
2 MASGAN KANG AGUS SUKOWATI BC
LOVE BIRD DEWASA BATAS POIN 800 SPORTIF
1 WAJA YUDI SABRINA BC
2 SULE MR.MEMEN SABRINA BC
3 BIG BOS ADI TKBM BC
LOVE BIRD DEWASA LOS POIN
1 WAJA YUDI SABRINA BC
LOVE BIRD DEWASA BATAS POIN 800 SATU HATI
1 JIBRIL PANEMBAHAN MANTUL SF
2 WAJA YUDI SABRINA BC
3 GENDIS DAYAT SUKOWATI BC
KACER AMANAH A
1 OPLOSAN PANEMBAHAN MANTUL SF
2 METEOR ALDY SABRINA BC
KACER AMANAH B
1 METEOR ALDY SABRINA BC
2 BIANG KEROK JAY SWIMMING TAPIS
KACER SATU HATI A
1 BIANG KEROK JAY SWIMMING PHAVINK BC
2 METEOR ALDY SABRINA BC
KACER SATU HATI B
1 METEOR ALDY SABRINA BC
2 BIANG KEROK JAY SWIMMING PHAVINK BC
KACER SPORTIF
1 METEOR ALDY SABRINA BC
KENARI AMANAH A
1 RAJA TEGA MR.FEBRI PHAVINK BC
2 FINO KAISAR KMM.SF
3 SKS MUHRODIN SUKOWATI BC
4 BEJO NASGOR SUKOWATI BC
KENARI AMANAH B
1 SERULING SAKTI H.FAHMI TKBM BC
2 RAJA TEGA MR.FEBRI PHAVINK BC
KENARI SATU HATI A
1 FINO KAISAR PHAVINK BC
2 SERULING SAKTI H.FAHMI TKBM BC
KENARI SATU HATI B
1 FINO KAISAR PHAVINK BC
2 RAJA TEGA MR.FEBRI PHAVINK BC
KENARI SPORTIF
1 SERULING SAKTI H.FAHMI TKBM BC
KONIN SPORTIF A
1 KLIRONK PANEMBAHAN MANTUL SF
2 ZIKO PANEMBAHAN MANTUL SF
KONIN SPORTIF B
1 KLIRONK PANEMBAHAN MANTUL SF
2 ZIKO PANEMBAHAN MANTUL SF
KONIN SPORTIF C
1 ZIKO PANEMBAHAN MANTUL SF
2 KLIRONK PANEMBAHAN MANTUL SF
KONIN SPORTIF D
1 MER’ZY PANEMBAHAN MANTUL SF
2 KLIRONK PANEMBAHAN MANTUL SF
KONIN SPORTIF E
1 SIS P SIS SABRINA BC
2 KLIRONK GUNAWAN SABRINA BC

 

BURUNG TERBAIK
MB BORNEO
ARWANA|H.SAGIR|MAHKOTA BC
CUCAK HIJAU
SABAR|PANEMBAHAN|MANTUL SF
LB.BALIBU
KENDIL|DEWA|SABRINA BC
LB.DEWASA
WAJA|YUDI|SABRINA BC
KENARI
SERULING SAKTI|H.FAHMI|TKBM BC
KACER
ALDI|METEOR|SABRINA BC
KONIN
KLIRONK|PANEMBAHAN|MANTUL SF